PRIVACYVERKLARING

AST Expo BV hecht veel belang aan het beschermen van de privacy van hun (potentiële) klanten en de bezoekers van evenementen en de gelieerde websites. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens. We beschrijven waarom wij uw gegevens verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens). De meeste persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden. AST Expo BV, gevestigd aan de Stobbenhorst 2, 7627 NN BORNERBROEK, is verantwoordelijk  voor de verwerking van uw persoonsgegevens en aan haar gelieerde ondernemingen. AST Expo BV gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.   

AST Expo BV legt uw gegevens vast bij de verkoop van haar producten en diensten (zoals e-tickets) en in andere gevallen dat AST Expo BV contact met u heeft. U kunt hierbij denken aan uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw bankgegevens. Op de websites worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers van de websites identificeren. AST Expo BV gebruikt deze gegevens vooral om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor servicedoeleinden. Verder gebruiken wij de gegevens ook om onze eigendommen en medewerkers te beveiligen. De registratie van gegevens via de websites is er op gericht de dienstverlening van AST Expo BV verder te optimaliseren onder meer door de inrichting van de websites zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te passen en door meer gerichte informatie op de websites te plaatsen.   AST Expo BV gebruikt persoonsgegevens ook om inzicht te krijgen in de voorkeuren en interesses van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de websites en voor het verwerken van reserveringen en e-tickets. Tevens gebruikt AST Expo BV deze gegevens voor haar dienstverlening en om haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de websites op de hoogte te houden van de activiteiten, de producten en de diensten van AST Expo BV en het mogelijk uitvoeren van marktonderzoek. Hierbij tracht AST Expo BV rekening te houden met uw interesses. Gegevens van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de websites helpen AST Expo BV ook bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. 

AST Expo BV mag uw persoonsgegevens gebruiken, omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, zoals het gebruik van uw contactgegevens en rekeningnummer als u bij ons reserveert; het voldoen aan een wettelijke verplichting die op AST Expo BV rust, zoals het verstrekken van facturen aan de Belastingdienst of het meewerken aan een verzoek van de bevoegde autoriteiten als ook het behartigen van het gerechtvaardigd belang van AST Expo BV of derden (voor zover dat boven uw privacybelang gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van AST Expo BV om haar producten en diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden.   AST Expo BV bewaart gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij de gegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moet blijven.  AST Expo BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens, dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. AST Expo BV maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies, als van speciale cookies. Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de Websites voor u makkelijker te maken. Speciale cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u opnieuw een bezoek brengt aan de websites. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor, dat uw instellingen worden onthouden, zoals uw naam en uw geboortedatum.    

AST Expo BV wil haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de websites graag op de hoogte houden van haar producten en diensten. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief van AST Expo BV dan geeft u toestemming aan AST Expo BV om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van die nieuwsbrief en andere informatie. Indien u geen informatie meer via de e-mail wens te ontvangen, kunt u uzelf afmelden via de link welke staat vermeld onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.  Op de websites is het mogelijk om naar de websites van andere bedrijven, niet gelieerd aan AST Expo BV, door te klikken. AST Expo BV is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze andere bedrijven. AST Expo BV raadt u aan het privacy beleid van deze bedrijven zorgvuldig te lezen omdat de voorwaarden vermeld op die websites kunnen afwijken van het privacy beleid van AST Expo BV. Bij AST Expo BV heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot de gegevens. Indien partners van AST Expo BV (een deel van) de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens voor hun rekening nemen, is AST Expo BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal zullen beveiligen en doet AST Expo BV dit alleen als deze derden de gegevens alleen gebruiken op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor zij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met dit privacy statement. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.  

In sommige gevallen moet AST Expo BV op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij wordt altijd gekeken op welke wijze uw recht op privacy zo veel mogelijk kan worden gerespecteerd. Indien uw gegevens doorgegeven worden buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, gebeurt dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt. U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten van AST Expo BV of het voldoen aan een wettelijke verplichting.   U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als u vindt dat AST Expo BV beschikt over onjuiste persoonsgegevens over u, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die benodigd is om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen. U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen of dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde partij. Aan uw verzoek wordt uiteraard voldaan, tenzij AST Expo BV een dwingend, gerechtvaardigd belang heeft om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als de gegevens zijn verwijderd, kunnen om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit de systemen en back-up systemen worden verwijderd. De verzoeken van gegevens kunnen worden geweigerd als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijke zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor de systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.   

Uw verzoek of bezwaar kunt u kenbaar maken door een bericht te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer aan info@ast-expo.nl  U ontvangt binnen een maand antwoord. Indien u uw gegevens wilt inzien, wilt laten corrigeren of bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door AST Expo BV, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. AST Expo BV stuurt u dan per e-mail een overzicht toe met de op dat moment bij AST Expo BV bekende en geregistreerde gegevens. U kunt contact met ons opnemen via het nummer 0546-546820 (op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur) en via email: info@ast-expo.nl U kunt ook een klacht over het gebruik van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht. AST Expo BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, door alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen te nemen om AST Expo BV en onze relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. AST Expo BV voldoet daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.  

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd over het incident. U wordt dan ook geïnformeerd over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. AST Expo BV past het privacy statement soms aan, bijvoorbeeld indien er wetswijzigingen zijn. Op onze websites vindt u de geldende versie van de privacy verklaring. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor meer opvallende kennisgeving zorg dragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.   Indien u uw gegevens wilt inzien, wilt laten corrigeren of bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door AST Expo BV, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. AST Expo BV stuurt u dan per e-mail een overzicht toe met de op dat moment bij AST Expo BV bekende en geregistreerde gegevens.

TICKETS

Via de onderstaande knop kunt u alvast uw toegangskaarten voor de derde editie van MAIN Industry reserveren. Na uw registratie ontvangt u de tickets per e-mail. Deze kunt u eenvoudig uitprinten of tonen op uw smartphone, zodat deze bij de entree gescand kunnen worden.

BEURSDATA

woensdag 22 maart 2023
donderdag 23 maart 2023

LOCATIE

MartiniPlaza Groningen
Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

OPENINGSTIJDEN

van 11.00 tot 21.00 uur
van 11.00 tot 18.00 uur

ORGANISATIE

AST Expo BV
Stobbenhorst 2
7627 NN Bornerbroek

privacyverklaring | algemene voorwaarden | contactinformatie
COPYRIGHT © 2023 – AST EXPO